Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: gumidirekt.hu Gumiabroncs Áruház Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 110.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 110.
Számlavezető bank: MKB Bank
Számlaszám: 10300002-10491744-49020012
Adószám: 13371579-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-864113
Kapcsolattartó neve: Pataki Balázs
Telefonszám: (+36)1/226-51-14
A cég elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat#kukac#gumidirekt#pont#hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-80073/2014 NAIH-80074/2014

FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az adatkezelő - gumidirekt.hu Gumiabroncs Áruház Kft. - a megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


Rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk

Adatkezelés jogszabályi háttere: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés célja: Kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég esetén adószám.

Adatkezelés időtartama: Az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig.


Számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

Adatkezelés jogszabályi háttere: Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés célja: A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég esetén adószám.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.


Szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

Adatkezelés jogszabályi háttere: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés célja: A megrendelt termék kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: Az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Adatfeldolgozók neve és elérhetőségei:
DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu
Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág utca 2-6. Telefon: +36 1 767 8200; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com
Trans-o-Flex Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület. Telefon: +36-1-8-777-400 E-mail: ugyfelszolgalat@tofhungary.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési információk

Adatkezelés jogszabályi háttere: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés célja: A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásokról.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: Az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig.


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: ugyfelszolgalat#kukac#gumidirekt#pont#hu
Postai úton: gumidirekt.hu Kft. 1095 Bp. Soroksári út 110.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos; helyesbítését, módosítását illetve törlését; 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.


Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt cookie
A bevásárlókosárhoz használt cookie
A bevásárlókosárhoz használt cookie
Biztonsági cookie

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél:
Az adatfeldolgozó megnevezése: WEBCODE Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 3531 Miskolc, Hutás utca 45.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-46-200-500
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@webcode.hu

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: gumidirekt.hu Kft. 1095 Bp. Soroksári út 110.
Telefonszám: +36-1-226-51-14
Email cím: ugyfelszolgalat#kukac#gumidirekt#pont#hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2018.05.25-től

Az Adatvédelmi tájékoztató letölthető innen.


© 2004, gumidirekt.hu Kft.
Minden jog fenntartva!